Obchodní podminky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě Kočičí hrátky.Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Úvodní ustanovení

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele internetového obchodu Kočičí hrátky, což je Milan Florek ičo: 86633767 se sídlem Komenského 65, Sedlec-Prčice-Sedlec, 25791 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kocicihratky.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího a složením zálohy na daný výrobek ze strany kupujícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: došel potřebný materiál k výrobě produktů, nastala náhlá nemoc. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde, nebo se od ní odstoupí.
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před počátkem její výroby. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před její realizací, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s výrobou. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem.

 

Objednávka

Po vyplnění nezávazné objednávky přímo na originální výrobek formou našeho formuláře, dohodnutí veškerých požadavků k realizaci a složení zálohy na náš účet za daný výrobek je objednávka závazná.
Při objednání výrobků, které máme skladem, je objednávka závazná v momentu domluvy mezi oběma stranami elektronickou formou e-mailem.

Storno objednávky
Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

 

2) Druhy dopravy:

Naše doprava
Při objednání stromu či neskladného výrobku řešíme dopravu sami a následně realizujeme její montáž.

Osobní odběr
Objednávku je možné vyzvednout na adrese Sedlecká 59 , Sedlčany, 264 01                                                                     

Možnost doručení společností FOFR                                                                                                                                  Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 129,- Kč. Poštovné v případě platby dobírkou je 189 Kč. Objednávající bude o doručení zásilky vyrozuměn telefonicky přepravcem. Přepravce zásilky vyrozumí objednávajícího na číslo, které objednávající uvedl v objednávce.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy navýšena. Touto formou se řeší pouze doplňkové produkty.
Reklamace poškozené zásilky je možná pouze u převzetí!
POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.
Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

 

3) Záruka

Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu při převzetí, či v momentě montáže přímo na místě, nebo při převzetí kupujícího.

 

4) Rozpor s kupní smlouvou – obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

 

5) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Vrátit lze pouze nepoužité a nepoškozené zboží. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, tedy na originální výrobek.

 

6) Způsoby úhrady

Při realizaci zakázek přímo na atypický, originální požadavek zákazníka je nejprve nutné složení zálohy a to polovinu ceny udané za daný produkt.
Při objednání na doručení přepravcem nebo při osobním odběru je cena placena při převzetí hotově.

 

7) Reklamace

V případě, že výrobek, který jste od nás obdrželi, je poškozen, či vznikla vada a nelze jej užívat, máte nárok jej reklamovat. Je-li závada opravitelná, vyřešíme její odstranění buď na místě, nebo jej odvezeme a ihned po odstranění opět doručíme. Nelze-li závadu odstranit, vrátíme Vám peníze. Na reklamaci se vztahuje 30 denní lhůta od jejího přijetí. Kontaktovat nás můžete elektronicky v podobě e-mailu. Ihned po přečtení Vás kontaktujeme zpět. Záruku poskytujeme po dobu 2 let. Reklamovat nelze opotřebení materiálů způsobené užíváním. Zajišťujeme i možné pozáruční opravy, výměny či obnovy a to již pouze za náklady spojené s výdaji za materiál a dopravu na daný výrobek.